Free cookie consent management tool by TermsFeed

Adatkezelési tájékoztató

COMPUTEK internet & computer Kft.

2020.07.29
honlapgyorsitas.hu

1. BEVEZETÉS
A COMPUTEK internet & computer Kft. 6090 Kunszentmiklós, Béke u. 4., (továbbiakban COMPUTEK internet & computer Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A COMPUTEK internet & computer Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. A COMPUTEK internet & computer Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A COMPUTEK internet & computer Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).
– 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

2. DEFINICIÓK
– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
– személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
– hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
– adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
– nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
– adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
– adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

3. CÉGADATOK
cégnév: COMPUTEK internet & computer Kft.
cím: 6090 Kunszentmiklós, Béke u. 4.
székhely: 6090 Kunszentmiklós, Béke u. 4.
telephely: 6090 Kunszentmiklós, Hunyadi u. 12.
adószám: 24236788-2-03
közösségi adószám: HU24236788
cégjegyzékszám: 03-09-125804 (Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága)
számlavezető bank neve: Unicredit Bank
bankszámlaszám: 10918001-00000034-32370000
adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-77720/20144.

Kapcsolattartó/ügyvezető:
Kuti Árpád
+3620 974 4474
arpad.kuti@computek.hu

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
Felhívjuk a COMPUTEK internet & computer Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk:

4.1. Honlap karbantartással kapcsolatos adatkezelés
– Az adatkezelés célja: Honlap karbantartás szolgáltatások nyújtása az érintett részére.
– Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
– A kezelt személyes adatok köre természetes személy megrendelő esetén: az Igénylő neve, e-mail címe, címe, levelezési címe, telefonszáma, személyi igazolvány vagy útlevél száma, a Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe, telefonszáma, személyi igazolvány vagy útlevél száma, a Számlafizető: neve, címe, levelezési címe, telefonszáma.Továbbá: az ügyfél honlapjának webcíme, a honlap adminisztrációs felületének adminisztrációs felhasználó neve és jelszava, a honlapon tárolt összes információ, a honlap tárhelyének webcíme, a honlap tárhely adminisztrációs felületének adminisztrációs felhasználó neve és jelszava, a honlap tárhelyén tárolt összes információ.
– A kezelt személyes adatok köre jogi személy megrendelő esetén: az Igénylő cégneve, e-mail címe, címe, levelezési címe, telefonszáma, adószáma, a Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe, telefonszáma, személyi igazolvány vagy útlevél száma, a Számlafizető: neve (cégnév), címe, levelezési címe, telefonszáma és a domain név. Továbbá: az ügyfél honlapjának webcíme, a honlap adminisztrációs felületének adminisztrációs felhasználó neve és jelszava, a honlapon tárolt összes információ, a honlap tárhelyének webcíme, a honlap tárhely adminisztrációs felületének adminisztrációs felhasználó neve és jelszava, a honlap tárhelyén tárolt összes információ.
– Az adatkezelés időtartama: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége. Az adminisztrációs felületek átadott hozzáférési adatait a szerződés időtartamáig vagy a cél megvalósulásáig kezeli, után törli.
– Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat Adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés (Honlap karbantartás) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.
– Az adatkezeléssel érintettek köre: a COMPUTEK internet & computer Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, érintettek.

4.2. Honlap keresőoptimalizálással kapcsolatos adatkezelés
– Az adatkezelés célja: Honlap keresőoptimalizálás szolgáltatás nyújtása az érintett részére.
– Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
– A kezelt személyes adatok köre természetes személy megrendelő esetén: az Igénylő neve, e-mail címe, címe, levelezési címe, telefonszáma, személyi igazolvány vagy útlevél száma, a Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe, telefonszáma, személyi igazolvány vagy útlevél száma, a Számlafizető: neve, címe, levelezési címe, telefonszáma.Továbbá: az ügyfél honlapjának webcíme, a honlap adminisztrációs felületének adminisztrációs felhasználó neve és jelszava, a honlapon tárolt összes információ, a honlap tárhelyének webcíme, a honlap tárhely adminisztrációs felületének adminisztrációs felhasználó neve és jelszava, a honlap tárhelyén tárolt összes információ.
– A kezelt személyes adatok köre jogi személy megrendelő esetén: az Igénylő cégneve, e-mail címe, címe, levelezési címe, telefonszáma, adószáma, a Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe, telefonszáma, személyi igazolvány vagy útlevél száma, a Számlafizető: neve (cégnév), címe, levelezési címe, telefonszáma és a domain név. Továbbá: az ügyfél honlapjának webcíme, a honlap adminisztrációs felületének adminisztrációs felhasználó neve és jelszava, a honlapon tárolt összes információ, a honlap tárhelyének webcíme, a honlap tárhely adminisztrációs felületének adminisztrációs felhasználó neve és jelszava, a honlap tárhelyén tárolt összes információ.

– Az adatkezelés időtartama: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége. Az adminisztrációs felületek átadott hozzáférési adatait a szerződés időtartamáig vagy a cél megvalósulásáig kezeli, utána törli.
– Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat Adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés (keresőoptimalizálás) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.
– Az adatkezeléssel érintettek köre: a COMPUTEK internet & computer Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, érintettek.

4.3. Ingyenes honlapelemzés kérés a honlapgyorsitas.hu weboldalon keresztül

– Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő ingyenes elemzés kérés lehetővé tétele Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, honlapjának címe, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.
– Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail, üzenet, honlap címe és a kommunikáció során megadott személyes adatok.
– Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.
Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítésével törli Adatkezelő az adatokat.
– Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat Adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tud ingyenes elemzés biztosítani érintetett számára.
– Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely Főoldaláról és kapcsolati oldaláról elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő felhasználók, érdeklődők.

4.4. Árajánlat kérés a honlapgyorsitas.hu/kapcsolat weboldalon keresztül

– Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő árajánlat kérés lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.
– Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail, üzenet és a kommunikáció során megadott személyes adatok
– Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.
Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítésével törli Adatkezelő az adatokat.
– Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat Adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tud megfelelő kapcsolatot teremteni az érintetettel, ill, az érintett az adatkezelővel.
– Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Árajánlat kérés” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő felhasználók, érdeklődők.

4.5. Üzenet küldés a honlapgyorsitas.hu/kapcsolat weboldalon keresztül

– Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenet küldés lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.
– Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail, üzenet és a kommunikáció során megadott személyes adatok
– Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.
Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítésével törli Adatkezelő az adatokat.
– Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat Adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tud megfelelő kapcsolatot teremteni az érintetettel, ill, az érintett az adatkezelővel.
– Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő felhasználók, érdeklődők.

4.6. Hírlevél feliratkozás a honlapgyorsitas.hu weboldalon keresztül

– Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.
– Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A Felhasználó nevének és az e-mail címének megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével járul hozzá a megadott e-mail cím kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím
– Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat Felhasználó törlési kérelméig kezeli.
– Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat Adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: –
– Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon Felhasználó aki megadja a nevét és e-mail címét.

4.7. Telefonos hibabejelentés, ügyfélszolgálat
– Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő telefonos kommunikáció lehetővé tétele a Felhasználó
számára, a beszélgetéseket nem rögzítjük.
– Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint – és Eht. 141. §,
A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre: bejelentő neve, telefonszáma, panasz/bejelentés során megadott személyes adatok, hívás ideje, hívó fél telefonszáma
– Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnése illetve az Eht. 141. § szerint előírt elévülési időtartamig kezeli.
– Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat Adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja fogadni az érinett telefonhívásait.
– Az adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezelő felé telefonos megkeresést intéző érintettek.

4.8. Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)
– Az adatkezelés célja: számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése; A számlázás során a COMPUTEK internet & computer Kft. elektronikus számlát állít ki a számlafizető részére.
– Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint- 2000. évi C trv. 166. § (1) bekezdés
– A kezelt személyes adatok köre: számlafizető neve, számlázási cím, számla összege, számlázott szolgáltatások, e-mail cím
– Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig – 2000. évi C trv. 169. § (2) bekezdés
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének.
– Személyes adatok címzettjei: a megismert adatokat adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
– Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon érintettek, akik számára számlát állít ki az adatkezelő.

4.9. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja: A COMPUTEK internet & computer Kft. weboldalain ún. „sütiket” (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A „sütik” alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát.
A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
– Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (Felhasználó) önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont.
Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat
elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.
– A kezelt személyes adatok köre:
Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.
– A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok: a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje, felhasználó által használt eszköz IP címe.
– Az adatkezelés időtartama: munkamenet lezárásáig
– Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat Adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
– Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

5. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

5.1 Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek:
– könyvelési / számviteli szolgáltató: KAPC-SOL Kft., 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11., adószám: 11114774-1-07
– elektronikus számlázási szolgáltató: az online számlázószoftver neve: Számlázz.hu, cégnév: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-303201

6. Az érintettek jogai
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
– kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– kérelmezheti azok helyesbítését,
– kérelmezheti azok törlését,
– kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
– tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
– gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

8. Az érintettek joga, jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül. Amennyiben az információ átadás az érintett részére 30 napon belül nem valósítható meg, a megkereséstől számított 30 napon belül értesítést küldünk az érintett részére és az értesítést követő 2 hónapon belül az érintett által kért információkat az érintett részére átadjuk.
Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

8.1 A tájékoztatáshoz való jog
Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban, az 3. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérhetjük.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
– Az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

8.3 A helyesbítés joga
E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
– vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

8.6 Tiltakozás joga
Ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

8.7 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Eljárási szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.1 Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

9.2 Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

2020. 07. 29.
COMPUTEK Internet & Computer Kft.